بسم اللّه
16 Jun 2019
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleداستان عشق
Authorعلی میرزایی
Category
Post on1395/10/18
Descriptionوقایع روز عاشورا را در عرض حدود دو دقیقه در قالب داستان یک کتاب مرور می کنیم.
general.info-tags #طریق_الحسین #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) بیداری_اسلامی
Download

Comments