بسم اللّه
17 Jun 2019
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleمیهمان نوازی
Authorامین جوانشیر
Category
Post on1395/10/16
Descriptionاین فیلم گزارشی مستند است که در آن خانواده های روستایی در عراق زائران اربعین حسینی را برای میهمانی و اقامت به منزل خود فرا می خوانند. این فیلم با موبایل گرفته شده و تمام مراحل تدوین ان نیز در سفر اربعین و با موبایل انجام شده است.
general.info-tags #طریق_الحسین #اربعین_95 حواشی_جذاب_اربعین_حسینی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments