بسم اللّه
التصویر
معلومات الاثر
general.info-qr
العنوانپای دل که درمیان باشد جسم بهانه است
المؤلفمهران پندار
المشارکة فی1395/10/30
ملاحظات الاثرحضور معلولین در پیاده روی اربعین
general.info-tags #طریق_الحسین
تحمیل

ألآراء